buocthep

VIDEO PHẦN THI PHỎNG VẤN TRỰC TUYẾN ĐƠN HÀNG BUỘC THÉP TOCHIGI <08/03/2023>

Danh sách các bạn thực tập sinh tham gia phần thi phỏng vấn trực tuyến đơn hàng “Buộc thép Tochigi” Hoàng Văn Hiếu – Ngày sinh: 08/02/1998 Hà Minh Trung – Ngày sinh: 05/06/2001 Vi Văn Chinh – Ngày sinh: 10/01/2002 Ngô Phương – Ngày sinh: 06/03/1996  

VIDEO PHẦN THI PHỎNG VẤN TRỰC TUYẾN ĐƠN HÀNG BUỘC THÉP TOCHIGI Read More »