Takumi

Takumi là một doanh nghiệp mới hoạt động trong lĩnh vực Dịch vụ Cung ứng nguồn nhân lực ngoài nước. Đứng trên cương vị là 1 doanh nghiệp trẻ, chúng tôi càng cần phải xác định rõ sứ mệnh của mình.

Tầm nhìn

Trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Tuyển chọn, Đào tạo và Chuyển giao người lao động sang Nhật cùng những ý tưởng, sáng kiến giáo dục phù hợp với xu hướng hiện đại.

Tầm nhìn

Trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Tuyển chọn, Đào tạo và Chuyển giao người lao động sang Nhật cùng những ý tưởng, sáng kiến giáo dục phù hợp với xu hướng hiện đại.

Tầm nhìn

Trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Tuyển chọn, Đào tạo và Chuyển giao người lao động sang Nhật cùng những ý tưởng, sáng kiến giáo dục phù hợp với xu hướng hiện đại.

Tầm nhìn

Trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Tuyển chọn, Đào tạo và Chuyển giao người lao động sang Nhật cùng những ý tưởng, sáng kiến giáo dục phù hợp với xu hướng hiện đại.