DANH SÁCH NHÂN SỰ CÔNG TY TNHH TAKUMI

Chú thích:

  • PGĐ. XKLĐ: Phó Giám Đốc Xuất Khẩu Lao Động.
  • HCNS: Hành Chính Nhân Sự.
  • TCLĐ: Tổ Chức Lao Động.
  • QLLĐ: Quản Lý Lao Động.
  • PTTT: Phát Triển Thị Trường.

Giới thiệu chung
viVietnamese
0345828969